ឯកជនភាព - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកជនភាព

ការ​មើល ការ​អាន និង​ការទាញ​យក​ឯកសារ


នៅ​ពេល​អ្នក​មើល អាន ឬ ទាញ​យក​ឯកសារ​ពី​វ៉ិបសាយ​របស់សារព័ត៌មានលោកវិទូ សារព័ត៌មានលោកវិទូមិន​ប្រមូល ឬរក្សា​ទុក​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីម៉េល របស់​អ្នក ឬ ឈ្មោះ​របស់​អ្នក ឬ អាសយដ្ឋាន​ផ្សេងៗ​ទៀត លើក​លែង​តែ​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ផ្តល់​ជូន​ដល់​វិទ្យុ អាស៊ីសេរី ។

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បើក​មើល អាន​ទំព័រ​នីមួយៗ ឬទាញ​យក​ព័ត៌មាន​ពី​គេហទំព័រ www.lokavidunews.com សារព័ត៌មានលោកវិទូប្រមូល និងរក្សា​ទុក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នូវ​ព័ត៌មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម ទាក់ទង​នឹង​ការចូល​ប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក តាមរយៈ​កំណត់ត្រា​ឯកសារ និង “Cookies” (ក្រុម​នៃ​តួ​អក្សរ​ដែល​សរសេរ​ក្នុង​ឯកសារ​ នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បើក​មើល​វ៉ិបសាយ) ៖

● អាសយដ្ឋាន IP (ពិធីការ​អ៊ិនថឹណិត) របស់​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​ដែល​ចូល​ប្រើ​វ៉ិបសាយ​របស់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី
● ប្រភេទ​កម្មវិធី​បើក​មើល​វ៉ិបសាយ ឬ ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​កុំព្យូទ័រ​ដែល​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​បើក​វ៉ិបសាយ​របស់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី
● កាលបរិច្ឆេទ និង​ពេលវេលា​ដែល​អ្នក​ចូល​ប្រើ​វ៉ិបសាយ​របស់​យើង
● ប្រសិន​បើ​អ្នក​ភ្ជាប់​មក​កាន់ www.lokavidunews.com តាមរយៈ​វ៉ិបសាយ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត គឺ​យើង​នឹង​ប្រមូល​យក​អាសយដ្ឋាន​របស់​វ៉ិបសាយ​នោះ
● ថា​តើ​អ្នក​ធ្លាប់​បើក​មើល​ម្តង​ហើយ ៗ ដែល​ត្រឡប់​មក​ប្រើ​ម្ដងទៀត ឬ​ជា​អ្នក​បើក​មើល​ថ្មី​នូវ​វ៉ិបសាយ​របស់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី
● ឯកសារ​ដែល​បាន​ទាញ​យក ឬ បាន​បើក​មើល ។

ការប្រើប្រាស់​វេទិកា​ពិភាក្សា​របស់សារព័ត៌មានលោកវិទូ


នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​វេទិកា​ពិភាក្សា​របស់​សារព័ត៌មានលោកវិទូ សារព័ត៌មានលោកវិទូប្រមូល និងរក្សាទុក​នូវ​ព័ត៌មាន​ដូច​ដែល​បាន​រៀបរាប់​ខាង​លើ ។ បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ​ទៀត រាល់​ព័ត៌មាន​ទាំងឡាយ​ណា ដែល​អ្នក​បញ្ចេញ​ឲ​ដឹង​នៅ​លើ​វេទិកា​ពិភាក្សា របស់សារព័ត៌មានលោកវិទូ នឹង​ក្លាយ​ជា​សាធារណៈ រួមបញ្ចូល​ទាំង​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីម៉េល​ដែល​អ្នក​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ ។

ការផ្ញើ​ព័ត៌មាន​ឲ្យសារព័ត៌មានលោកវិទូ


ប្រសិន​បើ​អ្នក​ផ្ញើ​អ៊ីម៉េល គំនិត​រឿង តែងសេចក្តី និង/ឬ ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​មក​ឲ​្យសារព័ត៌មានលោកវិទូ​តាមរយៈ​វ៉ិបសាយ​របស់​វិសារព័ត៌មានលោកវិទូ សារព័ត៌មានលោកវិទូប្រមូល និងរក្សាទុក​នូវ​ព័ត៌មាន​ទាំងឡាយ​ដែល​បាន​រៀបរាប់​ខាង​លើ ។ បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ​ទៀត សារព័ត៌មានលោកវិទូ អាច​នឹង​ចុះផ្សាយ​ព័ត៌មាន​នោះ ឬ​សម្រង់​ពី​ព័ត៌មាន​នោះ នៅ​លើ​វ៉ិបសាយ​របស់សារព័ត៌មានលោកវិទូ ឬ អាន​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្សាយ​តាម​វិទ្យុ ឬ បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​នោះ​ដោយ​វិធី​ផ្សេង​ពី​នេះ រួម​ជាមួយ​នឹង​ឈ្មោះ និង ទីកន្លែង​របស់​អ្នក (ទីក្រុង រដ្ឋ និង/ឬ ប្រទេស) ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​បែបនេះ ។

ការភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​វ៉ិបសាយ​ផ្សេង​ទៀត


វ៉ិបសាយ​របស់​សារព័ត៌មានលោកវិទូ អាច​មាន​ដាក់​អាសយដ្ឋាន​ភ្ជាប់​ទៅ​វ៉ិបសាយ​ផ្សេងៗ​ទៀត ។ សារព័ត៌មានលោកវិទូ មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការអនុវត្ត​ទាក់ទង​នឹង​គោលនយោបាយ​រក្សា​ការសម្ងាត់ ឬ ការ​បញ្ចេញ​ឲ​ដឹង​នូវព័ត៌មាន ឬ ឯកសារ​ណាមួយ ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​នៅ​លើ​វ៉ិបសាយ​ផ្សេង​ទាំងនោះ​ឡើយ ។

ការយល់ព្រម​ទទួល​យក​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​គោល​នយោបាយ​រក្សា​ការសម្ងាត់


សារព័ត៌មានលោកវិទូ រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ធ្វើការ​កែប្រែ​គោលនយោបាយ​នេះ តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ពេល​ណាមួយ​ក៏បាន ។ ការប្រើប្រាស់​វ៉ិបសាយ​របស់​សារព័ត៌មានលោកវិទូ នឹង​មាន​ន័យ​ថា អ្នក​យល់ព្រម​ទទួល​យក​លក្ខខណ្ឌ​ណាមួយ​ នៃ​គោលនយោបាយ​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​នៅ​គ្រា​នោះ ។ អ្នក​ត្រូវ​អាន​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់ របស់​សារព័ត៌មានលោកវិទូ ដើម្បី​ស្វែងយល់​អំពី​លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម​ទៀត​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ការប្រើប្រាស់​វ៉ិបសាយ​របស់​យើង ៕

No comments:

Post a Comment