ពិធីទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតសំស្ក្រឹតរបស់ព្រះគ្រូ លន់ ឡាយ - ស្រីលង្កា - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Sunday, September 09, 2018

ពិធីទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតសំស្ក្រឹតរបស់ព្រះគ្រូ លន់ ឡាយ - ស្រីលង្កា