ពុទ្ធវិហារ | ភូមិមុនីរកា | ញូវដែល្លី - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Sunday, November 11, 2018

ពុទ្ធវិហារ | ភូមិមុនីរកា | ញូវដែល្លីពុទ្ធវិហារដែលធ្លាប់ជាទីកន្លែងសក្ការបូជារបស់ពុទ្ធបរិស័ទរាប់ពាន់នាក់ ឥឡូវក្លាយជាទីកន្លែងចតឡានទៅវិញ។ ពុទ្ធវិហារមានទីតាំងទល់មុខនឹងសាកលវិទ្យាល័ជេ.អិន.យូ. (JNU), ភូមិមុនីរកា, ញូវដែល្លី។