ព្រះសង្ឃឡាម៉ានៃពុទ្ធសាសនានិកាយវជ្រយានរបស់ប្រទេសទីបេ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Thursday, November 01, 2018

ព្រះសង្ឃឡាម៉ានៃពុទ្ធសាសនានិកាយវជ្រយានរបស់ប្រទេសទីបេព្រះសង្ឃឡាម៉ានៃពុទ្ធសាសនានិកាយវជ្រយាន របស់ប្រទេសទីបេ ធ្វើសក្ការបូជាផ្សេងៗប្លែកៗ នៅទៀបមហាពោធិវិហារ, ពុទ្ធគយា (កន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹង), រដ្ឋប៊ីហារ, ប្រទេសឥណ្ឌា។