អាហារូបករណ៍ឥណ្ឌា ស៊ី.អិល.អឹម.វី. (CLMV) សម្រាប់និស្សិតខ្មែរ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩~២០២១ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Friday, March 01, 2019

អាហារូបករណ៍ឥណ្ឌា ស៊ី.អិល.អឹម.វី. (CLMV) សម្រាប់និស្សិតខ្មែរ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩~២០២១

លោកវិទូ | ០១ មីនា ២០១៩អាហារូបករណ៍ឥណ្ឌា ស៊ី.អិល.អឹម.វី. (CLMV) សម្រាប់និស្សិតខ្មែរ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩~២០២១ ទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (អនុបណ្ឌិត) នៅសាកលវិទ្យាល័យនាលន្ទា, ទីក្រុងរាជគ្រឹះ, រដ្ឋប៊ីហារ។

CLMV Scholarship for Cambodian Students, 2019-2021, to study Master Degree at Nalanda University, Rajgir, Bihar State of India.

•Be informed that Mekong-Ganga Cooperation Scholarship Scheme is also open for application. Last date for application submission is 20 March 2019. Contact Indian Embassy for further information.

*Please subscribe to our channel, like comment and share. Thank you for your kind cooperation.

Follow Us:
● Twitter: https://twitter.com/KNTEntertainme1
● Instagram: https://www.instagram.com/knt_entertainment/
● Blogspot: https://knt-entertainment.blogspot.com
● WordPress: https://kntentertainment.wordpress.com
● Youtube: https://www.youtube.com/KNTEntertainment
● Facebook: https://www.facebook.com/kntentertainingyou/