សំវេជនីយដ្ឋាន ដោយព្រះគ្រូ ទ្រឿង​ ថាច់ ធម្មោ និងភិក្ខុ ច័ន្ទ ដារី​ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Sunday, June 16, 2019

សំវេជនីយដ្ឋាន ដោយព្រះគ្រូ ទ្រឿង​ ថាច់ ធម្មោ និងភិក្ខុ ច័ន្ទ ដារី​


លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៧᧮៧ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ | ១៦ មិថុនា ២០១៩

ចំណងជើង៖ សំវេជនីយដ្ឋាន
អ្នករៀបរៀង៖ ព្រះគ្រូ ទ្រឿង​ ថាច់ ធម្មោ និងភិក្ខុ ច័ន្ទ ដារី​
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព៖ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិភពលោក, ២០១៣
បើមើលមិនឃើញតាមទូរស័ព្ទ សូមចុចត្រង់នេះ