ដំណឹងអាហារូបករណ៍ពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវថ្នាក់បណ្ឌិតសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ាន - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Saturday, March 05, 2022

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវថ្នាក់បណ្ឌិតសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ាន

លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៧᧣៤ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ | ៥ មីនា ២០២២

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទៅកាន់គេហទំព័រ IITs និងដាក់ពាក្យនៅឯតំណភ្ជាប់: www.asean-iit.in ។ សូមអរគុណ ។


© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment