៥០ អាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា សម្រាប់សមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរ ២០២៣-២៤, បើកហើយ! - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Sunday, February 26, 2023

៥០ អាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា សម្រាប់សមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរ ២០២៣-២៤, បើកហើយ!

លោកវិទូ | ថ្ងៃ ១᧧៤ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ | ២៦ កុម្ភៈ ២០២៣

អាហារូបករណ៍ ICCR គឺជាអាហារូបករណ៍អន្តរជាតិដ៏មានកិត្តិស័ព្ទ ដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសម្រាប់សមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរ ។ អាហារូបករណ៍នេះផ្ដល់ឱកាសសិក្សា ដល់សមណនិស្សិត-និស្សិតខ្មែរ ដើម្បីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗ នៅប្រទេសឥណ្ឌា ។

ស្ថានទូតឥណ្ឌាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថា ចំនួនអាហារូបករណ៍ សម្រាប់និស្សិត-សមណនិស្សិតកម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើន ពី ៣០ ទៅ ៥០ នាក់ ចាប់ពីឆ្នាំសិក្សានេះតទៅ ដែលជាសមិទ្ធផលមួយ ដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនូវទំនាក់នងការទូតទ្វេរវាងប្រទេសទាំងពីរ គម្រប់ឆ្នាំទី៧០ ។

ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ពីថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ។

ដើម្បីដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍ និងសិក្សាពីព័ត៌មានបន្ថែម៖ http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ 
សូមចូលទៅបង្កើតគណនីរួចដាក់ពាក្យនៅឯ: https://iccr.gov.in/app/

© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ

No comments:

Post a Comment