ប៉ែន សាអឿន៖ អំពើពុករលួយ ស៊ីសំណូក ដែលប្រព្រឹត្តទៅបានតែងអាស្រ័យក្រុម - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Monday, April 01, 2019

ប៉ែន សាអឿន៖ អំពើពុករលួយ ស៊ីសំណូក ដែលប្រព្រឹត្តទៅបានតែងអាស្រ័យក្រុម

លោកវិទូ | ថ្ងៃចន្ទ ១២ រោច ខែផល្គុន ព.ស. ២៥៦២ | ០១ មេសា ២០១៩

អំពើពុករលួយ ស៊ីសំណូក ដែលប្រព្រឹត្តទៅបានតែងអាស្រ័យក្រុម
ដោយ លោក ប៉ែន សាអឿន
អតីតសមណនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រសង្គមវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យដែល្លី ទីក្រុងញូវដែល្លី ប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៦០
ព្រឹត្តិប័ត្រ ចតុមុខ លេខ ៣៤ ឆ្នាំទី ២ - ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៩ សីហា ១៩៧១
សូមទាញយកនៅទីនេះ
© រក្សាសិទ្ធិដោយលោកវិទូ