ព្រឹត្តិបត្រវត្តអសោក (ញូវដែល្លី)៖ សម្មាកម្មន្តៈ វ៉ុល ១ លេខ ៤ វិច្ឆិកា ១៩៦១ - លោកវិទូ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Friday, May 03, 2019

ព្រឹត្តិបត្រវត្តអសោក (ញូវដែល្លី)៖ សម្មាកម្មន្តៈ វ៉ុល ១ លេខ ៤ វិច្ឆិកា ១៩៦១


លោកវិទូ | ថ្ងៃ ៦᧾៥ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣ ឧសភា ២០១៩។ចំណងជើង៖ សម្មកម្មន្តៈ (The Right Action)

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព៖ វត្តអសោក (Asoka Mission Vihara) វ៉ុល ១ លេខ ៤, ១៩៦១ (ញូវដែល្លី)
បើមើលមិនឃើញតាមទូរស័ព្ទ សូមចុចត្រង់នេះ